Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 20 juni, 2024 - 16:43     Bron: Ministerie SZW
Op 1 juli 2024 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.
donderdag, 20 juni, 2024 - 15:55     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
woensdag, 19 juni, 2024 - 16:27     Bron: Ministerie SZW
Sociale partners en pensioenuitvoerders zijn voortvarend aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Penisoenen in...
vrijdag, 14 juni, 2024 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Doordat verschillende regelingen voor inkomenssteun tegen elkaar inwerken, hebben sommige huishoudens in Nederland te weinig geld om van rond te komen. Zij hebben minder te besteden dan mensen met...
vrijdag, 14 juni, 2024 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
In 2023 was er een wereldwijde stijging van migratie. Toch kwamen er minder mensen naar Nederland. Dat waren vorig jaar 332.863 mensen, 17% minder dan in 2022. De afgelopen jaren kwam ruim de...
vrijdag, 14 juni, 2024 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de achterstanden in de sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering terug te brengen. Dit werpt de eerste vruchten af. Om de nog forse achterstanden...
vrijdag, 14 juni, 2024 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Mensen die ziek zijn geworden in de WW en vervolgens arbeidsongeschikt worden, krijgen soms een lagere uitkering door de manier waarop het zogenaamde ‘dagloon’ wordt berekend. Minister Van Gennip van...
vrijdag, 14 juni, 2024 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor minder dan vier dagen per week krijgen ook wettelijk recht op WW, Ziektewet en WIA. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat dit wetsvoorstel van...
vrijdag, 14 juni, 2024 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stelt € 10 miljoen extra beschikbaar voor taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is een aanvulling op de € 15 miljoen die in 2023 ter beschikking is gesteld en de 2 miljoen die...
woensdag, 12 juni, 2024 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
De regels voor kinderarbeid worden gemoderniseerd, verduidelijkt en aangescherpt. Door de wijzigingen krijgen kinderen meer mogelijkheden voor een bijbaantje en vakantiewerk. De voorwaarden voor...
dinsdag, 11 juni, 2024 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen (WML). Door een nieuwe verplichte verzekering lopen...
maandag, 10 juni, 2024 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
Op basis van de voorlopige gegevens die gemeenten via het Beeld van de Uitvoering over 2023 hebben verstrekt, vindt een voorlopige verrekening van de Tozo plaats. Omdat voor 2023 geen voorschotten...
vrijdag, 7 juni, 2024 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit maakt kinderopvang betaalbaarder...
dinsdag, 4 juni, 2024 - 18:09     Bron: Ministerie SZW
Toegankelijke en begrijpelijke inkomensregelingen zodat mensen beter weten waar ze recht op hebben en regelingen ook aanvragen. Een zeker en voorspelbaar inkomen bij ziekte en werkloosheid zodat de...
dinsdag, 4 juni, 2024 - 16:35     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wetswijziging om Oekraïense ontheemden aanspraak te geven op kinderopvangtoeslag. Kinderopvang is belangrijk om werk en zorg voor kinderen te combineren. Met...
vrijdag, 31 mei, 2024 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Ook in Caribisch Nederland kunnen ouders met kinderen met een grote zorgbehoefte straks een verdubbeling van de kinderbijslag krijgen. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen...
vrijdag, 31 mei, 2024 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gaat vandaag het wetsvoorstel ‘Toezeggingen pensioenonderwerpen’ in internetconsultatie. In dit voorstel worden enkele...
maandag, 27 mei, 2024 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers, intermediairs, hr-professionals, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk. Op initiatief van minister...
vrijdag, 24 mei, 2024 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
Demografische ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van ons land. Afgelopen januari adviseerde de staatscommissie demografische ontwikkelingen in haar rapport ‘Gematigde groei’ om te sturen...
vrijdag, 24 mei, 2024 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties moeten ernstige veiligheidsincidenten melden. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag een internetconsultatie om de Wet Kinderopvang daarvoor...
donderdag, 23 mei, 2024 - 12:53     Bron: Ministerie SZW
Vanaf deze week gelden nieuwe regels voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Dat zijn stoffen die risico’s hebben voor werkenden als het gaat om hun vruchtbaarheid,...
dinsdag, 14 mei, 2024 - 12:09     Bron: Ministerie SZW
In crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen wil het kabinet voorkomen dat werkgevers in de problemen komen en werknemers hun baan verliezen. In dit soort onvoorzienbare situaties...
maandag, 13 mei, 2024 - 18:22     Bron: Ministerie SZW
Bijna 50.000 kinderen van Europese arbeidsmigranten in Nederland bevinden zich in een kwetsbare positie. De kwetsbare positie van de ouders werkt door de levens van deze kinderen, zo blijkt uit...
woensdag, 8 mei, 2024 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil meer inzicht in wat het beste werkt om mensen met een WW-uitkering weer aan een baan te helpen. Daarom heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel van minister Van Gennip van...
maandag, 6 mei, 2024 - 13:05     Bron: Ministerie SZW
Het Nader voorlopige Macrobudget 2024 is bekend gemaakt. Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld.
dinsdag, 30 april, 2024 - 13:16     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om meer beroepskrachten in opleiding formatief in te zetten. Wel verbindt minister Van Gennip hier een nieuwe voorwaarde aan, zodat deze medewerkers...
maandag, 29 april, 2024 - 10:20     Bron: Ministerie SZW
De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar stapsgewijs omhoog, waarschijnlijk voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer 29.400 en 159.200 euro. Dit voorstel gaat vandaag in...
vrijdag, 26 april, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het is belangrijk dat mensen en bedrijven weten waar ze hulp kunnen krijgen bij de zoektocht naar een baan of personeel, zeker gezien de personeelstekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet investeert...
vrijdag, 26 april, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
In de Wet inburgering 2021 (Wi2021) zijn een aantal knelpunten geconstateerd door uitvoeringspartijen. De wijzigingen die worden voorgesteld in het Besluit inburgering 2021 (Bi2021) gaan vandaag in...
vrijdag, 26 april, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Met het oog op het streven naar gelijkwaardigheid en het bevorderen van bestaanszekerheid is een modernisering van het sociale zekerheidsstelsel in Caribisch Nederland noodzakelijk. Met dat...
dinsdag, 23 april, 2024 - 11:36     Bron: Ministerie SZW
Vandaag publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de subsidieregeling ‘groepshulpen in de kinderopvang’. Deze tijdelijke subsidieregeling biedt een tegemoetkoming in de...
vrijdag, 19 april, 2024 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De lidstaten van de Europese Unie willen de leef- en werkomstandigheden van Europeanen verbeteren. Daarom zijn afspraken gemaakt over hoe lidstaten kunnen beoordelen of een minimumloon toereikend is...
vrijdag, 19 april, 2024 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreider en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders van mensenhandel beter opgespoord en vervolgd worden. Slachtoffers worden zo beter beschermd. Dit staat...
woensdag, 17 april, 2024 - 07:12     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer heeft tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli niet door. De reguliere indexering van het minimumloon gaat...
dinsdag, 16 april, 2024 - 14:20     Bron: Ministerie SZW
Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip...
maandag, 15 april, 2024 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet maakt in de Voorjaarsnota extra geld vrij waarmee gemeenten sociaal ontwikkelbedrijven beter kunnen organiseren. Het gaat om een bedrag van bijna €600 miljoen voor de periode 2025-2034....
maandag, 15 april, 2024 - 11:30     Bron: Ministerie SZW
De termijn van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP) wordt verlengd tot 31 december 2026. Ook de Regeringscommissaris seksueel...
woensdag, 10 april, 2024 - 17:21     Bron: Ministerie SZW
Er zijn tien verschillende wettelijke verlofregelingen die bijdragen aan een goede balans tussen werk en zorg voor kinderen of andere naasten. Alleen weten mensen niet altijd waar ze gebruik van...
maandag, 8 april, 2024 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2025 moeten pedagogisch medewerkers taalniveau 3F of B2 Nederlands beheersen. Deze zogenaamde taaleis is onderdeel van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Pedagogisch...
vrijdag, 5 april, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De kosten van overwerk in de ww-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en...
vrijdag, 5 april, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De kinderopvangtoeslagaffaire en recente rapporten hebben duidelijk gemaakt dat ons kinderopvangstelsel anders moet. Nu krijgen ouders een zekere rekening waar een onzekere toeslag tegenover staat....
donderdag, 4 april, 2024 - 19:48     Bron: Ministerie SZW
De personeelstekorten in de kinderopvang stabiliseren zich en het aantal openstaande vacatures neemt af. Hier is de afgelopen jaren veel op ingezet. Toch kent de sector nog tekorten en wacht een deel...
donderdag, 28 maart, 2024 - 15:51     Bron: Ministerie SZW
Per 1 april 2024 worden de voorzitter, Kim Putters, en 14 zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast worden 8 nieuwe kroonleden benoemd.
vrijdag, 22 maart, 2024 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
De ongeveer 6.400 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan vergelijkbare huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen vanaf komend jaar via een overbruggingsregeling een...
donderdag, 21 maart, 2024 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil gemeenten in staat stellen om in individuele gevallen af te wijken van het verplicht ontzorgen van statushouders. Hiervoor is een aanpassing nodig van de Participatiewet. Vandaag...
donderdag, 21 maart, 2024 - 08:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en de vereniging van directeuren in het sociaal domein Divosa zetten vandaag hun...
woensdag, 20 maart, 2024 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders biedt het ministerie van Sociale Zaken...
maandag, 18 maart, 2024 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
De helft van de werkende Nederlanders geeft aan dat er op werk duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. Doordat hier onderling over is gesproken, geven ze makkelijker hun...
maandag, 18 maart, 2024 - 12:03     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’ (WAS) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een Algemene maatregel...
maandag, 18 maart, 2024 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Voor het eerst is grootschalig onderzoek gedaan onder Nederlanders van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst naar ervaren discriminatie. Hieruit blijkt dat één op de drie mensen het afgelopen jaar te maken...