Leren en ontwikkelen

Het onderzoek brengt in kaart wat sociale partners in cao’s opnemen over leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Daarbij zijn de cao-afspraken in één van de volgende drie categorieën ingedeeld: loopbaanbeleid, scholing en mobiliteit. Het onderzoek is uitgevoerd op een steekproef van 99 cao’s geldig in 2018.

 

Scholing

Uit het onderzoek blijkt dat afspraken over scholing (99%) het meest voorkomen, zie Figuur 1. Inhoudelijk gezien gaan de meeste scholingsafspraken in 2018 over om- en bijscholing (36%) en EVC (30%). Het percentage werknemers waarvoor een afspraak over om- en bijscholing geldt is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Het percentage werknemers waarvoor een afspraak geldt over EVC is afgenomen. Cao-afspraken over de vergoeding van studiekosten komen in 2018 voor driekwart van de werknemers met een cao voor (74%). Cao-afspraken over scholingsverlof komen eveneens voor driekwart van de werknemer met een cao voor (75%). Een kwart van de werknemers met een cao (27%) kan aanspraak maken op een individueel ontwikkelbudget. Het gemiddelde budget is €450.

Loopbaanbeleid

Cao-afspraken over loopbaanbeleid (82%) hebben betrekking op afspraken over een functioneringsgesprek, loopbaaninstrumenten (loopbaangesprek, loopbaanscan en loopbaantraject) of een inzetbaarheidsscan (bijvoorbeeld WAI). Afspraken over een functioneringsgesprek (55%) en loopbaaninstrumenten (53%) komen in 2018 ongeveer even veel voor. Afspraken over een inzetbaarheidsscan komen relatief minder vaak voor (8%). In de afgelopen vijf jaar is het percentage werknemers met afspraken over loopbaaninstrumenten toegenomen en het percentage werknemers met een afspraak over een functioneringsgesprek afgenomen.

Mobiliteit

Voor 46% van de werknemers vallend onder een cao, zijn er in 2018 in de cao-afspraken over mobiliteit gemaakt. Er zijn relatief meer afspraken gericht op externe mobiliteit (37%) dan afspraken gericht op interne mobiliteit (28%). Bij afspraken over externe mobiliteit gaat het vooral om afspraken over van-werk-naar-werk (25%) en afspraken over het stimuleren van externe mobiliteit (19%). Afspraken over de mogelijkheid tot het volgen van een externe stage, een mobiliteitscentrum gericht op externe mobiliteit en samenwerking tussen O&O-fondsen komen relatief minder vaak voor. Afspraken met betrekking tot interne mobiliteit gaan hoofdzakelijk over het in algemene zin stimuleren van interne mobiliteit (24%). De andere afspraken die zijn onderzocht komen relatief minder vaak voor. Het gaat om afspraken over functieverbreding, taakroulatie, interne stage, functiewisseling, vacaturebank, mobiliteitscentrum intern en mobiliteitstoelage. Het aantal cao afspraken over het stimuleren van interne en externe mobiliteit zijn toegenomen. Met betrekking tot mobiliteitscentra (interne en externe) zijn er over de jaren heen juist relatief minder werknemers met een afspraak.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
december, 2019