Een onderzoek naar het laagste schaalbedrag in 687 cao’s:

stand van zaken ultimo 2017
Auteur(s): 
M. Schaeps

In het kader van de Participatiewet heeft het kabinet met sociale partners afspraken gemaakt om ultimo 2025 minstens 125.000 garantiebanen gerealiseerd te hebben voor mensen met verminderde productiviteit die zijn aangewezen op loonkostensubsidie. Voor het creëren van deze garantiebanen is afgesproken om in alle reguliere cao’s laagste loonschalen op te nemen die liggen tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon (wml), te beginnen op 100% wml. Voor deze rapportage zijn alle bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 december 2017 aangemelde cao’s onderzocht. In totaal zijn 687 reguliere ondernemings-cao’s en bedrijfstak-cao’s onderzocht.

Enkele resultaten:

  • In totaal is in 49% van de cao’s (339 van de 687 onderzochte cao’s) een doelgroepen-, aanloop- en/of een reguliere schaal op wml-niveau opgenomen.
  • Deze 339 cao’s met een schaal op wml-niveau zijn van toepassing op 76% van het totaalaantal werknemers dat valt onder de 687 onderzochte cao’s. In 79% van de 687 cao’s, van toepassing op 99% van de werknemers, bedraagt het laagste cao-loon minder dan 120% van het wml. 
  • Van het totaal aantal bedrijfstak-cao’s heeft 66% (111 van de 169 cao’s) een laagste loonschaal op wml-niveau.
  • Van de ondernemings-cao’s heeft 44% (228 van de 518 cao’s) een laagste loonschaal op wml-niveau opgenomen. 
  • Ultimo 2017 is in 51% van de cao’s (348 van de 687 onderzochte cao’s) geen laagste loonschaal op wml-niveau opgenomen. Deze cao’s zijn van toepassing op 24% van de werknemers.
  • Twee derde van deze 348 cao’s zonder een laagste loonschaal op wml-niveau heeft minder dan 500 werknemers. Van deze 348 cao’s is 83% een ondernemings-cao en 17% een bedrijfstak-cao.
Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
oktober, 2018